Transpaletes Manuais

TM2220 RSN 530 Largura do garfo 530mm Roda simples em nylon

TM2220 RSN 680 Largura do garfo 680mm Roda simples em nylon

TM3020 RSN 530 Largura do garfo 530mm Roda simples em nylon

TM3020 RSN 680 Largura do garfo 680mm Roda simples em nylon

TM2220 IC RSN 530Largura do garfo 530mm Roda simples em nylon

TM2220 RTN 530 Largura do garfo 530mm Roda tandem em nylon

TM2220 RTN 680 Largura do garfo 680mm Roda tandem em nylon

TM2220 RTN 680 Largura do garfo 680mm Roda tandem em nylon